مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علیرضا
نام خانوادگی:نوروزی
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه ، رجال و تراجم

زندگی نامه