مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علیرضا
نام خانوادگی:نوروزی
نخصص ها:فقه و اصول ، رجال و تراجم ، فلسفه

زندگی نامه